แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
คณะผู้บริหาร
อนัญญา อัตชู
ผู้อำนวยการ
วลัยรักษ์ อังคะมาตย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการสวัสดิการสังคม)
นรพร ไชยพฤกษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม)
สุชาดา ทองเจริญโรจน์
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
ไปรยา อาสิงสมานันท์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
ณัฐทารินทร์ มารุ่ง
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
สุธีรา อัมพาผล
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ปัญญาพร ชนะสุข
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
ส่องศรี สุวรรณวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
กาญจนา สวนดอก
นักพัฒนาสังคม
สุนีพร จูฑะโกสิทธิ์กานนท์
นักสังคมสงเคราะห์
นุจรี ละภักดี
พนักงานช่วยงานพยาบาล
วีระวรรณ เจริญจิตร
พนักงานธุรการ
นิพาพร เมฆบุญประเสริฐ
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 2
สุนีย์ ไต่ถาม
พ่อบ้านแม่บ้าน
ดิษฐพงษ์ สว่างกาญจน์
หัวหน้าหมวดสถานที่
พิพัฒน์ เมฆตรู
พี่เลี้ยง ปฏิบัติงานขับรถยนต์
มยุรี สุริโย
พ่อบ้านแม่บ้าน
อัญชลีย์ ชูตระกูล
หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ ฯ
ทศพร เจียเจริญ
พี่เลี้ยง
วสันติ์ ตรีศักดิ์ศรี
พี่เลี้ยง
สิบพร ไกรทอง
พี่เลี้ยง
สร้อย ขำดำ
พี่เลี้ยง
บัณฑิต เมฆตรู
พี่เลี้ยง
โตมร สิงห์ดี
พี่เลี้ยง
ปาริชาติ ชูแก้ว
นักพัฒนาสังคม
วันชาติ พลเสน
พี่เลี้ยง
ศศิธร เที่ยงธรรม
นักกายภาพบำบัด
สมหมาย แพทรอน
นักจิตวิทยา
ชุติกาญจน์ แหลวแตว
นักสังคมสงเคราะห์
นิธิสิรี ผดุงวิทย์
นักประชาสัมพันธ์
จุฑามาศ พันธ์รักษา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีมูลนิธิ
ศิริกัญญา โยธา
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ
อรุณ อาสะนะ
พนักงานขับรถยนต์
จิตรลดา คะอังกุ
เจ้าหน้าที่จัดการทั่วไป
สามารถ เพียรคงชล
พี่เลี้ยง
สิริพร ธุปะละ
พี่เลี้ยง
บุญเรียน กะนันตัง
พี่เลี้ยง
บุญเทียน กะนันตัง
พี่เลี้ยง
วารุณี วานิชยกมลนันทน์
พี่เลี้ยง
เดี่ยว เอี่ยมบุญ
นักพัฒนาระบบ
เพ็ญทิพย์ เหนียนเฉลย
พี่เลี้ยง
ณัฐวรรณ เรืองสุด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
บุญยารัตน์ บุตรทอง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ณกรณ์ ปาสุวรรณ
นักสังคมสงเคราะห์
จิราภรณ์ กะนันตัง
พี่เลี้ยง
กรองแก้ว แก้วสุริยวงศ์
พี่เลี้ยง
ปัทมา พรหมพันธ์ใจ
พี่เลี้ยง
ทมัสชา สุดกุศล
พี่เลี้ยง
หนึ่งฤทัย ป้องกันภัย
พี่เลี้ยง
สาวิตรี ทุมวงษ์
พี่เลี้ยง
คณิสสร ใจปิง
พี่เลี้ยง
ประกอบ ละภักดี
พี่เลี้ยง
นวพร ดวงแจ่มไส
พี่เลี้ยง
จงจิต กาลฤกษ์ดี
พี่เลี้ยง
เรวัตร ตรีศักดิ์ศรี
พีี่เลี้ยง
ชุริษา พงษ์ศักดิ์ภักดี
พี่เลี้ยง
วิโรจน์ อ้นเอี่ยม
คนงาน
นายอาณัติ เอี่ยมพ่วง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปรีดา บางใหญ่
คนงาน
วิพล ชัยนนท์
คนงาน
อนุชิต แตงชุด
คนงาน
ณีรนุช ชัยแสง
คนงาน
เอกสิทธิ์ เชอมือ
คนงาน
สุพัตรา เข่งเจริญ
คนครัว
นพนันท์ เฉียงฉิน
คนครัว
อรอนงค์ ธานีบุตร
อโณทัย ทีสุกะ
พนักงานขับรถยนต์
ปิยนุช นิติรัฐกุล
คนครัว
ชัยยะ โสกุล
พนักงานทำความสะอาด
สมภิณ จิ๋วอยู่
พนักงานทำความสะอาด
สิริ งามศิริ
พนักงานทำความสะอาด
สุนีย์ สีดาน้อย
พนักงานทำความสะอาด
พวงลดา ป้องกันภัย
คนงาน
สาริวรรณ สุริโย
พี่เลี้ยง
วิไลย์ หุนหัน
คนงาน

 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com