แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน ! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์)

ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์)

------------------

 

                    ด้วย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                    ๑. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

                    ๒. ปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

                    ๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม  9 เดือน

                    ๔. ลักษณะของงานที่จ้างเหมา

                       ๔.๑ บริการขับรถยนต์ให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อประสานงานราชการ หรือเข้าร่วมประชุม   อบรม สัมมนา และส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งพาผู้สูงอายุไปร่วมงานตามสถานที่ ที่ได้รับเชิญ    ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

                       ๔.๒ ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ประจำวันทุกวัน

                       ๔.๓ ตรวจเช็ค ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมปฏิบัติงานทุกวัน

                       ๔.๔ ต้องดูแลทรัพย์สินเครื่องมือ เครื่องใช้หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้ว่าจ้างไม่ให้เกิดการสูญหายหรือเสียหาย

                       ๔.๕ ต้องนำส่งกุญแจรถยนต์คืนให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากเสร็จภารกิจในวันที่ได้รับมอบหมายหากไม่สามารถนำส่งได้ทันภายในกำหนดเวลาราชการให้รีบนำส่งในวันรุ่งขึ้นทันที

                       ๔.๖ จัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ประจำทุกวัน

                       ๔.๗ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

                    โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลักษณะของงานที่จ้าง โดยปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และจัดทำสรุปรายงานการปฏิบัติงานจริงทุกสิ้นเดือนส่งผู้ว่าจ้างเป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

๕. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

                        ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔    โดยปฏิบัติงานในวันทำการปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

๖. อัตราค่าจ้าง

    ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจำนวน ๑ คน อัตราจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๙ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐.- บาท    (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)                

 

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

๑. เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีอายุระหว่าง ๒๘ – ๕๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร

                    ๒. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ด้านการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยมีหนังสือรับรองมาแสดง

                    ๓. มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายไม่ต่ำกว่า ๒ ปี

                    ๔. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

                    ๕. ไม่เป็นผู้ต้องโทษในคดีต่างๆ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

                    ๖. แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบง่าย

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตน

                    ภายใต้ระเบียบ วินัย ข้อบังคับของการเป็นข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม แต่ผู้รับจ้างเหมามีฐานะเป็นผู้รับจ้างตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่ถือเป็นบุคลากรของรัฐที่ที่จะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการที่พึงได้รับจากทางราชการ เช่นเดียวกับข้าราชการลูกจ้างของส่วนราชการ หรือบุคลากรอื่นของรัฐได้รับได้รับไม่มีนิติสัมพันธ์กับรัฐในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องนำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม

ผลงานแนบประกอบการจ่ายเงิน

เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ผู้รับจ้างต้องแนบเอกสาร/หลักฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบประกอบการเบิกเงินเดือน ดังนี้

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

๒. หลักฐานอื่นๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามลักษณะของงานที่จ้าง

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากลุ่มที่กำกับดูแลลงนามรับรองในหลักฐานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตามลักษณะของงานที่จ้าง

วิธีการรับสมัคร

๑. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                           ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันอังคารที่  ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔    เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ โดยไม่มีค่าธรรมในการสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๔๕๕ ๑๕๙๑ ในวันและเวลาราชการ

๒. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

    - สำเนาหลักฐานการศึกษา                                                 จำนวน ๑ ฉบับ

    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                  จำนวน ๑ ฉบับ

    - สำเนาทะเบียนบ้าน                                              จำนวน ๑ ฉบับ

    - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว      จำนวน ๒ รูป

    - ใบอนุญาตขับรถชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สาธารณะ และรถจักรยานยนต์ ทั้ง ๓ ประเภท

ทั้งนี้ ใบสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ ไว้ด้วย

๒. หลักฐานเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

    ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีสอบปฏิบัติ และวิธีสอบสัมภาษณ์        ซึ่งทางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

    ๑. สอบปฏิบัติ ในจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

    ๒. สอบสัมภาษณ์ จันทร์ ที่  ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในวันอังคาร ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔    

๔. การรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

    ผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม   ผู้สูงอายุบ้านบางแค ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

 

                    ประกาศ    วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 12 พ.ย. 2563  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 463 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com