แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวผู้สูงอายุ
วืดเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ-ชงแผนปฏิบัติการเป็นกฎหมาย

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) จัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ว่า

ประเทศไทยมีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับแรกในปี 2525 เป็นเวลาเกือบ 40 ปี ยังไม่เห็นความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งที่ประเทศ ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีก 2 ปีข้างหน้าในปี 2564 ปัญหาที่ผ่านมาเรามีแต่แผนแต่ปฏิบัติการน้อย จึงอยากฝากให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด จัดเก็บข้อมูลสรุปผลจากการประชุมทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ส่งถึงอธิบดี ผส.และปลัด พม.โดยเร็วที่สุดภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อนำมาบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขมีศักดิ์ศรี ขณะเดียวกันตนจะร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยเฉพาะที่อยู่ในพรรคมาร่วมผลักดันแผนเสนอเป็นกฎหมายเพื่อให้เกิดการบังคับใช้ให้ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำ และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะมีการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง

รมว.พม.กล่าวด้วยว่า สำหรับการผลักดันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ได้ 1,000 บาทต่อเดือนนั้น ได้มีการหารือความเป็นไปได้พบถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณซึ่งจะต้องใช้ถึง 50,000 ล้านบาทต่อปี ขณะที่วงเงินการจัดสรรเบี้ยในทุกกลุ่มเป้าหมายมีเพียง 80,000 ล้านบาท ดังนั้นอาจจะต้องพิจารณารายละเอียดในการดูแลด้านอื่นๆให้เกิดความมั่นคงแทน อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหลายคนคงเข้าใจ โดยเฉพาะที่ผ่านมารัฐบาลต้องดูแลปัญหาภัยแล้งซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องบริหารงบประมาณตามความจำเป็นและตามข้อจำกัดงบประมาณก่อน

ด้านนายไมตรี อินทุสุต กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนผู้สูงอายุประกอบด้วย 1.การกำหนดยุทธศาสตร์ ต้องมีเป้าหมาย มีตัวชี้วัด 2.มีกฎหมายรองรับ มีโครงสร้าง ระเบียบ/แนวทางและติดตามผลต่อเนื่อง 3.มีกลไกขับเคลื่อนที่สอดรับและมีประสิทธิภาพ 4.เปลี่ยนแปลงแผนสู่การปฏิบัติ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนระดับกระทรวงรวมถึงระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และ 5.ส่งเสริมการมีบทบาทของภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน.


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 10 ก.ย. 2562  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 1030 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com