แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวผู้สูงอายุ
มส.ผส. เสนอตั้งศูนย์บริการพิเศษหรือ one stop service สำหรับผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุต้องการข้อมูลความช่วยเหลือ

มส.ผส. เสนอตั้งศูนย์บริการพิเศษหรือ one stop service สำหรับผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุต้องการข้อมูลความช่วยเหลือ

วันที่ 17 มกราคม 2562 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดเวทีเสวนาสาธารณะเรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ : ปัญหาและการจัดการ โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

โดย พลเอกอนันตพร กล่าวว่า ทางรัฐบาลเห็นความสำคัญจึงได้ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติสังคมผู้สูงอายุ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การรองรับสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเตรียมพร้อมในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมสุขภาพ ซึ่งการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุนั้น ถือเป็นประเด็นสำคัญยิ่ง โดยทาง พม. เป็นหน่วยงานหลักที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับอันตรายจากความรุนแรงหรือถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือถูกทอดทิ้ง รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาครอบครัว

ด้าน แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ปัญหาของผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทที่เพิ่มมากขึ้น แต่กลไกทางสังคมและกฎหมายกลับมีช่องโหว่ในการคุ้มครองดูแล โดยในทางกฎหมายนั้นไม่ได้พิจารณาให้ความเสื่อมทางร่างกายเป็นเหตุให้การสูญเสียสิทธิหรือเป็นเหตุที่ต้องให้ความคุ้มครองทางกฎหมายจากช่องว่างความคุ้มครองทางกฎหมายทำให้ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆจำนวนมาก

ซึ่งทาง มส.ผส. เสนอว่า ควรจะมีการพัฒนากลไกเฝ้าระวังผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิหรือกลุ่มเสี่ยงอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจัดให้มีระบบการลุงทะเบียน ผู้สูงอายุทุกคนที่ต้องการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือและการสร้างระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสามารถจัดความช่วยเหลือให้ถูกต้อง

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขควรระบุหน้าที่ภารกิจและการประเมินผลงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจน เช่นนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานในท้องที่ หรือโรงพยาบาล อาสาสมัครในชุมชนขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดตั้งศูนย์บริการพิเศษหรือ one stop service สำหรับผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุต้องการข้อมูลความช่วยเหลือ การปรึกษาปัญหา สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ได้ ส่วนภาครัฐประชาสังคมควรสร้างเครือข่ายประชาสังคม รวมคนทุกช่วงวัยตลอดจนชมรมผู้สูงอายุสร้างความเข้มแข็งพัฒนาศักยภาพ โดยมีระบบสนับสนุนที่เหมาะสม


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 10 เม.ย. 2562  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 730 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com