แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
  สมัครเข้าใช้บริการประเภทพิเศษ แบบเสียค่าใช้จ่าย ออนไลน์
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  ฝ่ายบริหาร
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานพี่เลี้ยง และ คนงาน
  งานสูทกรรม
  งานมูลนิธิ
  งานคนพิการ (สนับสนุนโดยบริษัท MR.D.I.Y.)
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
มูลนิธิบ้านบางแค ฯ

มูลนิธิบ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

          มูลนิธิบ้านบางแคฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในกิจการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ในด้านที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในกิจการของสถานสงเคราะห์อื่น ๆ และผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนช่วยตัวเองไม่ได้ ให้ได้รับการอุปการะตามปัจจัย 4 พอมีความสุขตามอัตภาพ ทั้งนี้ ได้มีผู้สนใจจากทุกภาคส่วนให้ความสนใจและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิบ้านบางแคฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเป็นเงินและสิ่งของ


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com