แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ

ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ หมายถึง การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านผู้สูงอายุในพื้นที่บริการ การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านผู้สูงอายุ การรวบรวมข้อมูลทำเนียบเครือข่ายดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในพื้นที่บริการ ทำเนียบคลังปัญญาผู้สูงอายุ สถานการณ์สถิติข้อมูล องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ ข้อมูลผู้รับบริการ ข้อมูลการให้บริการ หรือผลการดำเนินงานของหน่วยงาน การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ      ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุและประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ประสานงานและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com