แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน

ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัคร ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ การจัดกิจกรรม การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่  และนวัตกรรมทางภูมิปัญญามาใช้ในการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัย รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีทัศนคติเชิงบวกกับผู้สูงอายุ

         1.โตรงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

         2. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

         3. โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (UD)

         4. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (รร.ผู้สูงอายุ)

         5. โครงการพัฒนาระบบดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ

         6. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com