แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  ฝ่ายบริหาร
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานสูทกรรม
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน

ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน หมายถึง การจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในรูปแบบของสถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นการจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม ทุกข์ยากเดือดร้อน ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่มีที่อยู่อาศัย รวมถึงการให้บริการแก่ผู้สูงอายุทั่วไป โดยมีการจัดบริการใน 2 รูปแบบ ได้แก่

- การจัดบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองผู้สูงอายุแบบเต็มเวลา

  เป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับบริการ การเข้ารับบริการ หน้าที่ของผู้รับบริการตามระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2558 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่ให้บริการ 

- การจัดบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองผู้สูงอายุแบบบริการทางสังคม

  เป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในตอนกลางวัน แบบเช้าไป-เย็นกลับ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรม


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com