แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
หน่วยงานสังกัดกรม ผ.ส.

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
เลขที่ 1  ถ.มูลเมือง  ต.พระสิงห์  อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ 50200
โทร : 0-5327-8573  , โทรสาร : 0-5328-1206


ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
เลขที่ 120  หมู่ 1  ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม  ต.นิคมพัฒนา  อ.เมือง  จ.ลำปาง
โทร   : 0-5482-5576-7  , โทรสาร : 0-5482-5576


ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค1)
เลขที่ 813  ถ. เพชรเกษม  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160
โทร    : 0-2413-1141 , 0-2455-1592-3  , โทรสาร : 0-2455-1590


ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์
เลขที่ 200/11  หมู่ 2  ต.บ่อโพง  อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา  13260
โทร : 0-3574-3277 , โทรสาร : 0-3536-0377

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดุปทุมธานี
เลขที่ 9/1  หมู่ 2  ต.รังสิต  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12110
โทร : 0-2577-1958 , โทรสาร : 0-2577-1815


ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
เลขที่ 40  หมู่ 4  สุขุมวิท  ต.บางละมุง  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150
โทร : 0-3824-1121 , 0-3824-1857 ,  โทรสาร : 0-3824-1759


ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เลขที่ 229  ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง  บ้านโกรกขึ้หนู  หมู่ 3  ต.ชุมเห็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000
โทร : 0-4418-2560-1 , โทรสาร : 0-4418-2560

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
เลขที่ 101  หมู่ 13  ถ.นครพนม-ท่าอุเทน  กม.ที่ 20  ต.โนนตาล  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม 48120
โทร : 0-4205-0055-6, 0-4251-5332 , โทรสาร : 0-4251-5332

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
เลขที่ 2/1  ถ.หลังเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000

โทร : 0-4333-2922 , โทรสาร : 0-4323-9044


ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต
เลขที่ 132  หมู่ 2  ต.ป่าคลอก  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  (ตู้ ปณ. 205 ภูเก็ต 83000)
โทร : 0-7652-9699 , 0-7652-9700 , โทรสาร : 0-7652-9546

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ
เลขที่ 62  ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โทร : 0-7327-4487 , 0-7327-4256

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
เลขที่ 45  หมู่ 4  ต.จะแหน  อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา 90260
โทร : 0-7453-1642 , โทรสาร : 0-7453-1643 


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com