แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  ฝ่ายบริหาร
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานสูทกรรม
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

               บ้านบางแค เดิมใช้ชื่อว่า  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2496 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งสถานสงเคราะห์แห่งนี้นับเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐ โดยเริ่มเปิดดำเนินการในสมัยของนายปกรณ์ อังศุสิงห์ เป็นอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์  จนกระทั่งเมื่อวันที่  30 ธันวาคม 2546 บ้านบางแค ได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ มาเป็นงานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และในวันที่  2  พฤศจิกายน  2548  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

ซึ่งมีผู้บริหารนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น  12  คน คือ

                      1.   นายสมัคร       ตระกูลสฤษดิ์               .. 2496 - 2500

                      2.   นายกิตติ        อภิบาล                       .. 2500 - 2501

                      3.   นายเฉลียว      รัตนวิชา                     .. 2501 - 2503

                      4.   นายจำรัส       ศรีเชื้อ                        .. 2503 - 2521

                      5.   ..อัญชัญ     กาญจนพบู                 .. 2521 - 2529

                      6.   นางสุวลี         ไชยโรจน์                     .. 2529 - 2533

                      7.   นางรัชนี         ปิยารมย์                      .. 2533 - 2543

                      8.   นางจินตนา     เหล่าสันตติ                  .. 2543 - 2545

                      9.   นางอรพรรณ   ปัทมินทร์                     .. 2545 – 2550

                      10. นายพฤฒินันท์   เหลืองไพบูลย์             .. 2550 – 2556

                      11. นางสุจิตรา  พิทยานรเศรษ                   พ.ศ. 2556 – 2558

                      12. นางสิรินุช  อันตรเสน                          พ.ศ.2558 –  2561

                      13. นางสาวอาภา  รัตนพิทักษ์                   พ.ศ.2561 –  2563

     14. นางสาวกนกวรรณ  เหลืองมงคลเลิศ      พ.ศ.2563 –  2565

     15. นางสาวอนัญญา  อัตชู                        พ.ศ.2565 –  ถึงปัจจุบัน


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com