แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประัวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  ติดต่อศูนย์ฯ
  แผนที่
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  วิธีการบริจาค
  ทำเนียบภูมิปัญญา
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  อาชีวบำบัด
  ดาวน์โหลด ศพอส.
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
คณะผู้บริหาร
นางสิรินุช อันตรเสน
ผู้อำนวยการ
วลัยรักษ์ อังคะมาตย์
พยาบาลวิชาฃีพ ชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายสวัสดิ ฯ)
อรอุมา อินทฉาย
นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
ธนวรรณ งามเลิศศิริชัย
เจ้าพนักงานธูรการชำนาญงาน (หัวหน้าฝ่ายบริหาร)
เสริมสุข ชาญโชติ
นักพัฒนาสังคม (หัวหน้างานสูทกรรม)
สุชาดา ทองเจริญโรจน์
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (ห้วหน้ากายภาพบำบัด)
ไปรยา อาสิงสมานันท์
นักพัฒนาสังคมปฏิบัตการ
ส่องศรี สุวรรณวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตการ
เฉลิมพร สัมทับ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ดิษพงษ์ สว่างกาญจน์
พนักงานขับรถยนต์ (หัวหน้าหมวดสถานที่)
จรินทร์ สีมะเดื่อ
พี่เลี้ยง (ผู้จัดการอาคาร)
วีระวรรณ เจริญจิตร
ครูฝึกอาชีพชั้น3(ผู้จัดการอาคาร)
สุนีย์ ไต่ถาม
พี่เลี้ยง (ผู้จัดการอาคาร)
มยุรี สุริโย
พี่เลี้ยง (ผู้จัดการอาคาร)
สร้อย ขำดำ
พี่เลี้ยง(ผู้จัดการอาคาร)
อัชลีย์ ชูตระกูล
หัวหน้ามูลนิธิบ้านบางแค ฯ
นายโตมร สิงห์ดี
พี่เลี้ยง
สุชาติ สะมือ
ช่างซ่อมบำรุง
 

 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com