แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  ฝ่ายบริหาร
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานสูทกรรม
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวผู้สูงอายุ
“ของขวัญจากใจสู่ผู้สูงอายุไทยยุคดิจิทัล (THAI SMART AGEING)”
“ของขวัญจากใจสู่ผู้สูงอายุไทยยุคดิจิทัล (THAI SMART AGEING)”
 
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล  โดยจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล ระบบการเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นของขวัญมอบให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ  ภายใต้กิจกรรม”ของขวัญจากใจ สู่ผู้สูงอายุไทยยุคดิจิทัล (THAI SMART AGEING) ตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมสูงวัยและในยุคของการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และเป็นการเตรียมความพร้อมกับการใช้ชีวิตใน Next Normal ต่อไปในอนาคต
 
 การพัฒนาหลักสูตรโดย สสส.ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา  มสธ.  โดยพัฒนาเนื้อหาแนวทางกิจกรรมที่ใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ผู้สูงอายุต้องรู้  ควรรู้  และอยากรู้  มาพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์ มีเนื้อหา รูปแบบที่เหมาะสม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทั้งใน 4 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อม รวมถึงด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ให้ผู้สูงอายุไทยเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤมิพลัง มีสุขภาพดี มีส่วนร่วม มีความมั่นคงในชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยาวนานต่อไป  กรมกิจการผู้สูงอายุจะนำหลักสูตรนี้ไปขยายผลต่อยอดกับหน่วยงานภายในสังกัด โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ องค์กรปกครองท้องถิ่น และ ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุทั่วประเทศต่อไป ผู้สูงอายุที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนออนไลน์ได้ทางเวบไซต์ www.thaismartageing.org
(23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.10.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ)

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 24 ธ.ค. 2564  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 651 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com