แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบางแค

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบางแค

                           ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 3)

 

1.วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร

วันยื่นใบสมัคร

       สามารถรับและยื่นใบสมัคร เพื่อเข้าศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561

สถานที่ยื่นใบสมัคร

       ยื่นใบสมัครที่ งานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

        2.1 ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

        2.2 ช่วยเหลือตนเองได้ และสมัครเรียนด้วยความสมัครใจ

        2.3 สามารถเข้าเรียนได้สม่ำเสมอตลอดหลักสูตร

3.จำนวนที่เปิดรับสมัคร 50 คน

4.เอกสารที่ต้องนำมายื่นใบสมัคร

        3.1 ใบสมัคร

        3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน    1    ฉบับ

 

4. กำหนดการเปิดเรียน

        โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบางแค จะเปิดเรียนในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562  เรียนทุก

วันอังคารและวันพฤหัสบดี  เวลา 08.30 น. – 14.00 น. (ตั้งแต่วันอังคารที่ 8 มกราคม

 2562 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2562)**เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยน

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค  02-455-1593

หมายเหตุ ***รับจำนวนจำกัด***


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 28 พ.ย. 2561  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 839 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com