แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
ภารกิจ 4 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบางแค

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบางแค

                           ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 3)

 

1.วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร

วันยื่นใบสมัคร

       สามารถรับและยื่นใบสมัคร เพื่อเข้าศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561

สถานที่ยื่นใบสมัคร

       ยื่นใบสมัครที่ งานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

        2.1 ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

        2.2 ช่วยเหลือตนเองได้ และสมัครเรียนด้วยความสมัครใจ

        2.3 สามารถเข้าเรียนได้สม่ำเสมอตลอดหลักสูตร

3.จำนวนที่เปิดรับสมัคร 50 คน

4.เอกสารที่ต้องนำมายื่นใบสมัคร

        3.1 ใบสมัคร

        3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน    1    ฉบับ

 

4. กำหนดการเปิดเรียน

        โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบางแค จะเปิดเรียนในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562  เรียนทุก

วันอังคารและวันพฤหัสบดี  เวลา 08.30 น. – 14.00 น. (ตั้งแต่วันอังคารที่ 8 มกราคม

 2562 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2562)**เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยน

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค  02-455-1593

หมายเหตุ ***รับจำนวนจำกัด***


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 28 พ.ย. 2561  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 914 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com