แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  สถิติผู้สูงอายุ 7 จังหวัด
ภารกิจ 4 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน !บ้านบางแคเปิดรับสมัครพนักงานช่วยขับรถ

ขอบเขตการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

 

๑.ตำแหน่ง               ช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์

๒.ปฏิบัติงาน            ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

๓.ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวม ๑๒ เดือน

๔.ลักษณะของงานที่จ้างเหมา

          ๔.๑ บริการขับรถยนต์ให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อประสานงานราชการ หรือเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา                  และส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งพาผู้สูงอายุไปร่วมงานตามสถานที่ ที่ได้รับเชิญ ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

          ๔.๒ ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ประจำวันทุกวัน

          ๔.๓ ตรวจเช็ค ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมปฏิบัติงานทุกวัน

          ๔.๔ ต้องดูแลทรัพย์สินเครื่องมือ เครื่องใช้หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้ว่าจ้างไม่ให้เกิดการสูญหายหรือเสียหาย

          ๔.๕ ต้องนำส่งกุญแจรถยนต์คืนให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากเสร็จภารกิจในวันที่ได้รับมอบหมายหากไม่สามารถนำส่งได้ทันภายในกำหนดเวลาราชการให้รีบนำส่งในวันรุ่งขึ้นทันที

          ๔.๖ จัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ประจำทุกวัน

          ๔.๗ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

          โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลักษณะของงานที่จ้าง โดยปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และจัดทำสรุปรายงานการปฏิบัติงานจริงทุกสิ้นเดือนส่งผู้ว่าจ้างเป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

๕.ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

          ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยปฏิบัติงานในวันทำการปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

๖.อัตราค่าจ้าง

          ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจำนวน ๑ คน อัตราจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวม ๑๒ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

          ๑.เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๕๙ ปี นับถึงวันที่เสนอราคา

          ๒.วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ด้านการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยมีหนังสือรับรองมาแสดง

 

/-๓.มีใบขับขี่...

-๒-

 

          ๓.มีใบขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายไม่ต่ำกว่า ๒ ปี

          ๔.มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

          ๕.ไม่อยู่ระหว่างต้องคดีความ

          ๖.แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบง่าย

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตน

          ภายใต้ระเบียบ วินัย ข้อบังคับของการเป็นข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม แต่ผู้รับจ้างเหมามีฐานะ                    เป็นผู้รับจ้างตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕                  และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่ถือเป็นบุคลากรของรัฐที่ที่จะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการที่พึงได้รับจากทางราชการ เช่นเดียวกับข้าราชการลูกจ้างของส่วนราชการหรือบุคลากรอื่นของรัฐได้รับได้รับไม่มีนิติสัมพันธ์กับรัฐในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องนำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม

ผลงานแนบประกอบการจ่ายเงิน

          เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ผู้รับจ้างต้องแนบเอกสาร/หลักฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบประกอบการเบิกเงินเดือน ดังนี้

          ๑.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

          ๒.หลักฐานอื่นๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามลักษณะของงานที่จ้าง

          ๓.ให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากลุ่มที่กำกับดูแลลงนามรับรองในหลักฐานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตามลักษณะของงานที่จ้าง

ผลงานแนบประกอบการจ่ายเงิน

          เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ผู้รับจ้างต้องแนบเอกสาร/หลักฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบประกอบการเบิกเงินเดือน ดังนี้

          ๑.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

          ๒.หลักฐานอื่นๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามลักษณะของงานที่จ้าง

          ๓.ให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากลุ่มที่กำกับดูแลลงนามรับรองในหลักฐานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตามลักษณะของงานที่จ้าง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนอื่น

          ๑.ค่าจ้าง กำหนดจ่ายเดือนละครั้งตามราคาที่ได้เสนอราคาและทำสัญญาจ้าง ซึ่งได้หักค่าปรับต่างๆแล้ว (ถ้ามี) รวมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับเป็นที่ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว

          ๒.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปทำงานที่จ้างหากผู้ว่าจ้างมอบหมายงานให้ผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานนอกสถานที่นอกเหนือจากที่ทำงานปกติตามสัญญาจ้าง ให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ

 

/-เดินทาง...

-๓-

 

 

เดินทางดังกล่าวได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                         พ.ศ.๒๕๕๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม

ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้า

          มีสิทธิเสนอยกเลิกการจ้างได้โดยรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน กรณีที่ผู้รับจ้างประพฤติปฏิบัติ ผิดศีลธรรม จรรยา มารยาทของความเป็นสามัญชนที่ดีทั่วไป และไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้อบังคับของทางราชการกรณีกระทำความผิดร้ายแรง


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 23 ก.ย. 2561  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 658 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com