แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประัวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ติดต่อศูนย์ฯ
  แผนที่
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  วิธีการบริจาค
  ทำเนียบภูมิปัญญา
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  อาชีวบำบัด
  ดาวน์โหลด ศพอส.
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง  สังกัดมูลนิธิบ้านบางแคฯ

ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน   2  อัตรา  และตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา

                                                            ……………………

 

                    ด้วยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค   ประกาศรับสมัครบุคคล

เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง  สังกัดมูลนิธิบ้านบางแค ในพระอุปถัมถ์ฯ  รับสมัครในตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน  

3  อัตรา และตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา  โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้.-

1.       ตำแหน่งพี่เลี้ยง  ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)  ถ้ามี

ความรู้ หรือประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  อัตราค่าจ้าง  8,000.-บาท   ทั้งเพศหญิง และเพศชาย      

2.      ตำแหน่งคนงาน   ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)  

อัตราค่าจ้าง  8,000.-บาท  เพศชาย    ถ้ามีความรู้หรือประสบการณ์ด้านงานสวน  งานช่าง  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการที่ได้รับ    สวัสดิการประกันสังคม  ,  ค่ารักษาพยาบาล  และมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตร


1.)คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

1.)     มีสัญชาติไทย

2.)    มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี  บริบูรณ์  นับถึงวันที่รับสมัคร

3.)    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.)    ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5.)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6.)    ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

7.)    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลอดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

เปิดรับสมัคร

เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  22  ธันวาคม 2559 – 5 มกราคม 2560  ประกาศรายชื่อผู้มี

สิทธิสอบสมรรถนะฯ  ในวันที่  6  มกราคม  2560   และทำการประเมินสมรรถนะ ( สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ) ในวันที่  10  มกราคม  2560  ตั้งแต่เวลา 09.00  น.  ณ   ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้   ชั้น 1  อาคารสำนักงาน 

1.) หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                   1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว  โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันรับสมัคร)  จำนวน  3  รูป

                   2.  สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น  ใบสุทธิ  ประกาศนียบัตร  ปริญญาบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวน อย่างละ  1  ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร (ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา  และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรมายื่นแทนก็ได้  ซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัคร

                    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวนอย่างละ  1   ฉบับ

                   4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น   สำเนาทะเบียนสมรส   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล

(ในกรณีที่ ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ                          

                   5. หนังสือรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี)

                   6. (เพศชาย)  ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว พร้อมยื่นหลักฐานการเกณฑ์ทหาร

                   7. ใบรับรองแพทย์ (ร.พ.ของรัฐ) ยืนยันว่าไม่มีโรคติดต่อ และเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง

หมายเหตุ       หลักฐานทุกฉบับเซ็นต์สำเนาถูกต้อง  (ยกเว้น ข้อ 5)

2.) เงื่อนไขในการรับสมัคร 

                    ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครนี้   ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

 3.) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

                   ศูนย์ฯ  ผู้สูงอายุบ้านบางแค   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่  6  มกราคม  2560   และทำการประเมินสมรรถนะ ( สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ) ในวันที่  10  มกราคม  2560  ตั้งแต่เวลา 09.00  น.   ณ   ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้   ชั้น 1  อาคารสำนักงาน  สามารถสอบถามรายละเอียดประกาศ  ในวันเวลาราชการที่เบอร์โทรศัพท์  02 – 4551592 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

          จะทำการประเมินสมรรถนะในการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ  (คะแนน 100 คะแนน)  ดังนี้.-

          ก. การประเมินด้วยการสอบสัมภาษณ์     (60 คะแนน) 

        ข. การประเมินด้วยวิธีสอบปฏิบัติ  (40 คะแนน)   

ประเมินความรู้ความสามารถ   ทักษะ  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   คุณลักษณะส่วน

บุคคลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  โดยใช้วิธีซักถาม ตามความเหมาะสม  และผู้ปฏิบัติต้องสามารถออกไปทำงานนอกสถานที่ได้  พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ  มีความขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน รอบคอบ  รับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาให้กับงานในส่วนที่รับผิดชอบได้เต็มที่  และหากอยู่ใกล้สถานที่ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เกณฑ์การตัดสิน

                    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  หากมีคะแนนเท่ากัน  ก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

 6.  การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

                   6.1  ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่  11 มกราคม  2560  และแจ้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ ตามวัน และเวลาที่กำหนด โดยให้มารายงานตัวต่อ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค ในวันที่  16  มกราคม 2560 เวลา 8.30 น. และบัญชีดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด  1  ปี  หรือนับแต่วันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

                   6.2  เมื่อผู้สมัครได้รับการพิจารณาให้มาปฏิบัติราชการ ตาม (ข้อ 6.1)  ผู้สมัครต้องเซ็นสัญญาการปฏิบัติราชการ (มูลนิธิบ้านบางแคฯ)   โดยต้องทำต่อหน้าคณะกรรมการฯ  ของศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค

                  

                     ประกาศ    ณ    วันที่     22     ธันวาคม     พ.ศ. 2559

 

 

 

                    (นางสิรินุช      อันตรเสน)

                        ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 22 ธ.ค. 2559  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 310 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com