แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
วิธีการเข้าทำกิจกรรม

ขั้นตอนการเข้าทำกิจกรรมในศูนย์ ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค

 

1.       ติดต่อศูนย์ ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแคโดยสามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง หรือ โทรศัพท์มาที่ 02-4131141 , 02-4551592  เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์  วันเวลา สถานที่ รายละเอียดกิจกรรม

2.      ทำหนังสือถึงศูนย์ ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค (เรียนผู้อำนวยการศูนย์ฯ)   

3.     กรณีมีการถ่ายรูป บันทึกวีดีโอ การสัมภาษณ์ หรือกรณีมีการนำข้อมูลส่วนตัวออกสู่สาธารณชน ทำหนังสือถึงกรมกิจการผู้สูงอายุ (เรียนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ โทร;แฟ๊ก, 02 6424354  คุณดวงพร)  


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com