แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน

ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน (Social Welfare Services for Older Persons Within Communities Center) มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน ให้เกิดความผูกพันเอื้ออาทรกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกับสมาชิกใยครอบครัวได้อย่างมีความสุข

 - จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ด้วยการให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลตนเองทั้งทางด้านสุขภาพกาย จิต สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งมีโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวและชุมชน

- ศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมของศูนย์บริการผู้สูงอาย และศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชนจำนวน 4 แห่งคือ ชมรมผู้สูงอายุบางแค  ชมรมผู้สูงอายุบ้านทิพย์สุคนธ์ ศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชนวิจิตรสามัคคี  และศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชนวัดไชยทิศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายผลการจัดระบบสวัสดิการชุมชนสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรเป้าหมายในช่วงเข้าสู่วัยสูงอายุ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมพิจารณา และดำเนินการพัฒนาบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุในชุมชน

- กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยให้ลูกหลาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในท้องถิ่นได้ใช้ประสบการณ์และภูมิปัญญา ถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  ชุมชน และสังคม  ทั้งยังทำให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  เกิดความตระหนักและรู้คุณค่าของผู้สูงอายุ  รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยให้มีความรักและความเข้าใจกัน  มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา

- สงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองสิทธิ โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง หรือถูกทารุณกรรม ด้วยการให้เงินสงเคราะห์

- ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแค ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 12 กองทุน การดำเนินกิจกรรมจะมีการจัดประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รูปแบบในการบริหารงานกองทุน เพื่อให้แต่ละกองทุนมีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน

- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถ ทำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ประกอบด้วยผู้สูงอายุ เขตภาษีเจริญเขตราษฎร์บูรณะ เขตหนองแขม เขตทุ่งครุ เขตบางแค เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย        เขตบางขุนเทียน และเขตบางบอนซึ่งมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่สงเคราะห์ชุมชน จัดบริการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยพยาบาล พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนเขตต่าง ๆ

โครงการบ้านของเรา เป็นการให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภครายเดือน แก่ผู้สูงอายุในชุมชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

โครงการเสริมพลังให้ครอบครัว (Respite Care) ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และอุปกรณ์การรักษาต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านกายภาพบำบัด แก่กลุ่มเด็กพิการทางสมองและปัญญา ของศูนย์ฟื้นฟูแบบบูรณาการเด็กพิการที่เข้าจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวันพุธ ณ อาคารโสมสวลี บ้านบางแค 

               - โครงการเสริมพลังเครือข่ายคุณภาพ  เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ให้เข้มแข็ง และมีศักยภาพ  รวมทั้งเสริมสร้างมาตรการกลไกการทำงานของผู้สูงอายุในพื้นที่  

               - โครงการสานสัมพันธ์ปันใจรัก  นำผู้สูงอายุไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมในการส่งเสริมคุณธรรมในด้านพระพุทธศาสนา ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส  และเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองให้แก้ผู้สูงอายุในการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ

              - โครงการส่งเสริมสภาวะผู้สูงอายุบ้านบางแค  โดยการสนับสนุนจาก “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา  การศึกษา และสังคม” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ  มีความรู้สึกว่ามีคุณค่าในตนเอง  และมีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  อีกทั้งยังสามรถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข   


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com