แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน

ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน(Social Welfare Services for Older Persons Under Institutional Care Center) ให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์

ประเภทของผู้รับบริการ

                 1. ประเภทสามัญให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุโดยไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ปัจจุบันมีเรือนพักสามัญจำนวน 5 หลัง คือ อาคารสุขสันต์ อาคารพิบูลสุข อาคารมหาดไทย อาคารโสมสวลี และอาคารสวัสดิผล

                 2. ประเภทเสียค่าบริการแบบหอพักแบ่งออกเป็นห้องเดี่ยว เสียค่าบริการคนละ 1,500 บาทต่อเดือน และห้องคู่เดือนละ 2,000 บาท มีทั้งหมด 40 ห้อง 

                3. ประเภทพิเศษ (บังกะโล) ผู้สูงอายุสามารถปลูกบ้านอยู่เองตามแบบแปลนที่กำหนดในที่ดินของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยผู้ปลูกสร้างสามารถพักอาศัยอยู่ได้จนถึงแก่กรรม และต้องยกกรรมสิทธิ์ให้กรมกิจการผู้สูงอายุ  ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 11 หลัง ไม่ได้มีการปลูกสร้างเพิ่มเนื่องจากไม่มีพื้นที่ สำหรับผู้ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม

             - คุณสมบัติของผู้เข้ารับบริการ

              1.  สัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป และมีความสมัครใจ

              2.  ไม่พิการทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือน

              3.  ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่ออันตราย

              4.  ประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่น ฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย และขาดผู้อุปการะดูแล

              5.  ต้องไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา

การสมัครเข้ารับบริการ

1.  ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตที่มีภูมิลำเนาอยู่ 

2.  ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดให้ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ตนอยู่ (สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเดิม)

- หลักฐานที่ต้องนำไป

              1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)

              2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

              3.  ใบรับรองแพทย์  พร้อมผลการตรวจเอกซเรย์ปอด

              4.  ภาพถ่าย (ถ้ามี)

              - บริการต่าง ๆ ที่จัดให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการประกอบด้วย

 1. บริการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อชีวิต เพื่อให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจในบั้นปลายชีวิตตามสมควรแก่อัตภาพ

 2. บริการทางการแพทย์และอนามัย ได้แก่

                         - ด้านการรักษาพยาบาล ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ โดยอยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการตรวจร่างกายและประเมินอาการเจ็บป่วย ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทำความสะอาดแผล ในกรณีที่เจ็บป่วยเฉพาะโรคหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินจะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 

         - ด้านการอนามัย ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาล อาสาสมัครจากโรงพยาบาลต่าง ๆ   มาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุ การสุขาภิบาล การทำความสะอาดที่พักอาศัย การกำจัดยุงแมลง เป็นต้น 

          - ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรง โดยการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายในกลุ่มกิจกรรมบำบัด ให้การช่วยเหลือพลิกตะแคงตัวผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยบนเตียง รวมถึงการแก้ไขปัญหาในการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุร่วมกันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. บริการด้านกายภาพบำบัด ได้จัดให้มีนักกายภาพบำบัด จัดบริการทางกายภาพบำบัด เน้นหลักการป้องกัน รักษา และฟื้นฟู โดยการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายกลุ่มและบริการรักษาเฉพาะโรคในแต่ละราย ทั้งทางด้านระบบประสาท (nervous system) รวมถึงระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (musculoskeltal system) ทั้งนี้ ในการดำเนินการรักษาฟื้นฟู จะมีการรักษาโดยใช้เครื่องมือไฟฟ้า เช่น การอัลตร้าซาวด์  การกระตุ้นไฟฟ้า การอบไฟฟ้าคลื่นสั้น การใช้เครื่องดึงคอ-หลัง การใช้เครื่องฝึกยืน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการรักษาโดยไม่ใช้เครื่องมือไฟฟ้า เช่น การกดจุดกดเจ็บ การเคลื่อนไหวข้อต่อ การออกกำลังกายรอกคู่ การใช้วงล้อหมุนไหล่ เป็นต้น

4.บริการด้านอาชีวบำบัด ได้จัดให้มีครูผู้ฝึกอาชีพชำนาญงาน ฝึกสอนงานประดิษฐ์ต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุ  แบ่งเป็นกลุ่มงานประดิษฐ์ดอกไม้  กลุ่มทำเครื่องหอม  กลุ่มเย็บปักถักร้อย และกลุ่มสมุนไพร เป็นต้น  จัดทำเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้กับท่านที่สนใจ  ส่งเสริมสนับสนุนงานฝีมือผู้สูงอายุ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุยามว่าง  จากผลงานที่จำหน่ายได้ หักต้นทุนออกแล้ว 70% เป็นค่าตอบแทนให้กับผู้สูงอายุ  25% สมทบเข้ากองทุนหมุนเวียนค่าวัสดุอุปกรณ์  และ 5% เป็นรางวัลให้กับครูผู้ฝึกสอน นอกเหนือจากผู้สูงอายุมีรายได้แล้ว  ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุสู่การถ่ายทอดไปยังเด็กและเยาวชนที่สนใจงานด้านอาชีพต่อไป   ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมยามว่างให้เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับความสามารถและตามความสมัครใจ

5.บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ได้จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ประจำอาคารพัก เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้บริการ เมื่อประสบปัญหา โดยยึดหลักสังคมสงเคราะห์ และมีการจัดทำข้อมูลของผู้ใช้บริการ  โดยดำเนินการเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลที่ได้ในรูปทะเบียนประวัติผู้ใช้บริการ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนในการแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข และจัดให้มีการประชุมผู้สูงอายุเป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน นอกจากนี้ยังได้ให้บริการในเรื่องการติดต่อครอบครัวตามความประสงค์ให้กับผู้ใช้บริการ โดยทางจดหมาย โทรศัพท์ และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น ในเรื่องการจัดทำพินัยกรรม เป็นต้น

6.บริการด้านจิตวิทยา ได้จัดให้มีนักจิตวิทยา เพื่อให้คำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูและปรับสภาพด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุ โดยใช้วิธีการด้านจิตวิทยา การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต จัดกิจกรรมกลุ่มบำบัด พร้อมทั้งติดตามประเมินผลตามแบบประเมินภาวะซึมเศร้า และแบบประเมินสมองเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

7.บริการนันทนาการ ได้จัดบริการกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญทางสังคม หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสสนุกสนานรื่นเริงตามประเพณี เกิดความเพลิดเพลิน และยังได้จัดกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันสงกรานต์กิจกรรมวันลอยกระทง  เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ นั้น นอกจากบ้านบางแคจะเป็นผู้ดำเนินการ  จัดกิจกรรมให้แล้ว  ยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามาจัดบริการให้ความสุขแก่ผู้สูงอายุ  ด้วยเช่นกัน


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com