แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง
  งานอาคารสถานที่
  งานคนงาน
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา

ศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนา (Training Center)  มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการด้านผู้สูงอายุทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ

             - จัดอบรมให้ความรู้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

             - ฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ทั้งทางด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา พยาบาล และกายภาพบำบัด  จากสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

             - จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

             - จัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุให้แก่เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง ภายในศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้าน  บางแค

             - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอก


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com