แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง
  งานอาคารสถานที่
  งานคนงาน
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

               บ้านบางแค เดิมใช้ชื่อว่า  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2496 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งสถานสงเคราะห์แห่งนี้นับเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐ โดยเริ่มเปิดดำเนินการในสมัยของนายปกรณ์ อังศุสิงห์ เป็นอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์  จนกระทั่งเมื่อวันที่  30 ธันวาคม 2546 บ้านบางแค ได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ มาเป็นงานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และในวันที่  2  พฤศจิกายน  2548  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

ซึ่งมีผู้บริหารนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น  12  คน คือ

                      1.   นายสมัคร       ตระกูลสฤษดิ์               .. 2496 - 2500

                      2.   นายกิตติ        อภิบาล                       .. 2500 - 2501

                      3.   นายเฉลียว      รัตนวิชา                     .. 2501 - 2503

                      4.   นายจำรัส       ศรีเชื้อ                        .. 2503 - 2521

                      5.   ..อัญชัญ     กาญจนพบู                 .. 2521 - 2529

                      6.   นางสุวลี         ไชยโรจน์                     .. 2529 - 2533

                      7.   นางรัชนี         ปิยารมย์                      .. 2533 - 2543

                      8.   นางจินตนา     เหล่าสันตติ                  .. 2543 - 2545

                      9.   นางอรพรรณ   ปัทมินทร์                     .. 2545 – 2550

                      10. นายพฤฒินันท์   เหลืองไพบูลย์             .. 2550 – 2556

                      11. นางสุจิตรา  พิทยานรเศรษ                   พ.ศ. 2556 – 2558

                      12. นางสิรินุช  อันตรเสน                          พ.ศ.2558 –  2561

                      13. นางสาวอาภา  รัตนพิทักษ์                   พ.ศ.2561 –  ปัจจุบัน


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com