แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประัวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  ติดต่อศูนย์ฯ
  แผนที่
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  วิธีการบริจาค
  ทำเนียบภูมิปัญญา
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  อาชีวบำบัด
  ดาวน์โหลด ศพอส.
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ประัวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

               บ้านบางแค เดิมใช้ชื่อว่า  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2496 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งสถานสงเคราะห์แห่งนี้นับเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐ โดยเริ่มเปิดดำเนินการในสมัยของนายปกรณ์ อังศุสิงห์ เป็นอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์  จนกระทั่งเมื่อวันที่  30 ธันวาคม 2546 บ้านบางแค ได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ มาเป็นงานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และในวันที่  2  พฤศจิกายน  2548  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

ซึ่งมีผู้บริหารนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น  12  คน คือ

                      1.   นายสมัคร       ตระกูลสฤษดิ์                .. 2496 - 2500

                      2.   นายกิตติ        อภิบาล                       .. 2500 - 2501

                      3.   นายเฉลียว      รัตนวิชา                      .. 2501 - 2503

                      4.   นายจำรัส       ศรีเชื้อ                        .. 2503 - 2521

                      5.   ..อัญชัญ     กาญจนพบู                  .. 2521 - 2529

                      6.   นางสุวลี         ไชยโรจน์                     .. 2529 - 2533

                      7.   นางรัชนี         ปิยารมย์                     .. 2533 - 2543

                      8.   นางจินตนา     เหล่าสันตติ                  .. 2543 - 2545

                      9.   นางอรพรรณ   ปัทมินทร์                     .. 2545 – 2550

                      10. นายพฤฒินันท์   เหลืองไพบูลย์               .. 2550 – 2556

                      11. นางสุจิตรา  พิทยานรเศรษ                    พ.ศ. 2556 – 2558

                      12. นางสิรินุช  อันตรเสน                          พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com